Kirchenchor


17. Juni 2019, 19:30 Uhr   Chorprobe im Pfarrhaus Struppen
01. Juli 2019, 19:30 Uhr   Chorprobe im Pfarrhaus Struppen