Kirchenchor

15. April 2019, 19:30 Uhr   Chorprobe im Pfarrhaus Struppen
29. April 2019, 19:30 Uhr   Chorprobe im Pfarrhaus Struppen
13. Mai 2019, 19:30 Uhr   Chorprobe im Pfarrhaus Struppen
27. Mai 2019, 19:30 Uhr   Chorprobe im Pfarrhaus Struppen