Kirchenchor


9. Dezember 2019, 19:30 Uhr   Chorprobe im Pfarrhaus Struppen
23. Dezember 2019, 19:30 Uhr   Chorprobe im Pfarrhaus Struppen
13. Januar 2020   Chorweihnachtsfeier
27. Januar 2020, 19:30 Uhr   Chorprobe im Pfarrhaus Struppen